Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług przez pogotowiewokalne.pl

§1 Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zakresie określonym przez tę ustawę, Wojciech Wądołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pogotowie Wokalne z siedzibą przy ul. Słowackiego 12/28, 01-627 Warszawa, NIP: 953-138-96- 91, www.pogotowiewokalne.pl ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Regulamin określa:
1.    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2.    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4.    tryb postępowania reklamacyjnego.
 

§ 2 Definicje:
 
Usługodawca – Wojciech Wądołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pogotowie Wokalne z siedzibą przy ul. Słowackiego 12/28, 01-627 Warszawa

Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Wojciecha Wądołowskiego w ramach serwisu Pogotowie Wokalne

Pogotowie Wokalne – serwis internetowy prowadzony przez Wojciecha Wądołowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pogotowie Wokalne z siedzibą przy ul. Słowackiego 12/28, 01-627 Warszawa, NIP: 953-138-96- 91, prowadzony poprzez stronę internetową Usługodawcy pod adresem www.pogotowiewokalne.pl

Wymagania Techniczne – spis parametrów technicznych niezbędnych dla materiałów wysyłanych do konsultantów Pogotowia Wokalnego w celach konsultacyjnych; szczegółowy opis Wymagań Technicznych znajduje się na stronie internetowej www.pogotowiewokalne.pl

Strona – strona internetowa Usługodawcy pod adresem www.pogotowiewokalne.pl

§ 3 Zakres świadczonych usług i zasady realizacji
 

1.    Usługodawca w ramach Pogotowia Wokalnego świadczy następujące Usługi:
a)    konsultacja wokalna zdalna (KWZ)
b)    konsultacja wokalna za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype (KWS)
c)    Konsultacja wokalna bezpośrednia (KWB)
d)    konsultacja aktorska zdalna (KAZ)
e)    konsultacja aktorska bezpośrednia (KAB)
Szczegółowy opis usług świadczonych przez Pogotowie Wokalne znajduje się na stronie pod zakładką „oferta”.

§ 4. Sposób zawarcia umowy i możliwości rezygnacji z zamówiony usług
 

1.    Za chwilę zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą przyjmuje się moment wniesienia przez Usługobiorcę opłaty. Umowę uznaję się za zawartą również w przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z zamówionej konsultacji po upływie trzech dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia.

2.    Realizacja usług uwarunkowana jest ponadto od spełnienia przez Usługobiorcę poniższych wymagań:
a)    Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego – dotyczy  KWZ i KAZ. Wzór formularza  znajduje się na Stronie,
b)    Posiadanie łącza internetowego o przepustowości minimum 2 Mb/s w obu kierunkach, aktywnego w czasie świadczenia usługi – dotyczy KWS,
c)    Wysłanie nagrania utworu spełniającego Wymagania Techniczne – dotyczy KWZ, KAZ,
d)    Ustalenie terminu odbycia konsultacji – dotyczy KWS, KWB, KAB,
e)    Dokonanie zapłaty przez Usługobiorcę najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem usługi – dotyczy KWZ, KWS, KAZ,
f)    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę dokonane poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługobiorcy lub w sposób określony w ofercie przedstawionej na Stronie.

3.    Rezygnacja z zamówionych usług możliwa jest w następujących przypadkach:
a)    Konsultacje typu KWZ i KAZ mogą być odwołane przez Usługobiorcę w formie, w jakiej zostały wcześniej zamówione lub w formie pisemnej, w terminie do 3 dni roboczych od wysłania do Usługobiorcy nagrania do konsultacji, jednak nie później niż do momentu wysłania przez Usługodawcę informacji o zakwalifikowaniu nagrania do konsultacji lub pytań dodatkowych. Brak rezygnacji we wskazanym terminie oznacza zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia konsultacji, co rodzi po stronie Usługobiorcy obowiązek dokonania zapłaty, a po stronie Usługodawcy obowiązek dokonania konsultacji.
b)    Opłacone i zaplanowane konsultacje typu KWS mogą być odwołane przez Usługobiorcę najpóźniej jeden dzień roboczy przed ich planowanym przeprowadzeniem. W przypadku dokonania rezygnacji we wskazanym terminie Usługodawca zwróci Usługobiorcy cenę w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji. W innym przypadku Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy za czas przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji cenę równą cenie wykonanej usługi konsultacji.
c)    Nieopłacone i zaplanowane konsultacje typu KWB i KAB mogą być odwołane nie później niż na jeden dzień roboczy przed planowaną konsultacją. W innym przypadku Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy za czas przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji cenę równą cenie wykonanej usługi konsultacji.

§ 5 Ceny i warunki płatności
 

1.    Ceny za usługi wymienione w pkt.1 zawarte są w cenniku konsultacji  zamieszczonym na stronie internetowej www.pogotowiewokalne.pl.
2.    W przypadku usług typu KWZ, KWS lub KAZ płatność dokonywana jest przelewem bankowym na konto Usługodawcy wskazane na Stronie najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem usługi (decyduje moment księgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy). W przypadku dokonania zapłaty po wskazanym terminie Usługobiorca zwróci Usługodawcy cenę w terminie do trzech dni roboczych od otrzymania wpłaty.
3.    W przypadku usług typu KWB i KAB płatność dokonywana jest w gotówce po wykonaniu usługi.

§ 6 Gwarancja i reklamacje wykonanych usług
 

1.    W ramach konsultacji KWZ i KAZ Usługobiorcy przysługuje prawo do jednorazowego zadania pytań drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi. Usługodawca jest zobowiązany do udzielenia drogą elektroniczną odpowiedzi na takie pytania w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych.
2.    Reklamacja składana przez Usługobiorcę, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
1.     Usługobiorcę, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
2.    Przedmiot reklamacji,
3.    Okoliczności uzasadniające reklamację.
4.    Reklamacja winna zostać przesłana na adres Usługodawcy.
5.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
 
§ 7 Inne postanowienia
 
1.    W ramach świadczonych usług Pogotowie Woklane nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do przesłanych nagrań.
2     Zamawiający, otrzymując rezultat wykonanej usługi, nie nabywa praw autorskich do  treści otrzymanej odpowiedzi. Może jedynie wykorzystywać ją w sposób zgodny przeznaczeniem.
3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od momentu publikacji regulaminu w serwisie www.pogotowiewokalne.pl.
4     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in.:
•    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 z późn. zm.)
•    ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204,z późn. zm.);
•    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

Regulamin obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2010r.